Quận 7 vận động người dễ mắc COVID-19 chuyển đến nhà trọ, khách sạn lánh dịch

Quận 7 vận động người dễ mắc COVID-19 chuyển đến nhà trọ, khách sạn lánh dịch