JIRATraining: #04 Thêm thành viên vào dự án & thao tác với các Jira's Task